Financieringsdoelen

 
Bedrijfsovername

Financiering voor bedrijfsovername

Het verkoopproces van een bedrijf is veelal een langlopend traject. Afhankelijk of je als adviseur aan de verkoop- of aankoopkant staat, bestaat een traject uit verschillende fases en vormen. Het traject zelf kan bestaan uit het waarderen en verkoop klaar maken van het bedrijf, opstellen van een memorandum, koper selectie, onderhandelen, due diligence onderzoek en de uiteindelijke koop of verkoop. In veel gevallen heeft de koper onvoldoende eigen middelen om tot koop over te gaan en zal er externe financiering voor bedrijfsovername aangetrokken moeten worden. Dit kan bestaan uit eigen vermogen, inbreng van een Private Equity, een Private Investor of door het aantrekken van vreemd vermogen bij een financier zoals een bank. Een combinatie van vreemd en eigen vermogen is ook een mogelijkheid.

Ongeacht de vorm van de transactie zien we in de huidige markt dat externe financiers het vaak prettig vinden als de verkopende partij voor een deel, bijvoorbeeld door een achtergestelde lening, gedurende de looptijd van de financiering betrokken blijft. De verkoper is dan niet alleen gebaat bij de hoogste opbrengst maar ook bij het welslagen van overname en de periode daarna. We zien in de markt een aantal overname vormen.

Strategische koper

Een strategische koper heeft als doel het behalen van synergievoordelen door het kopen van een onderneming. Dit kan een concurrent zijn maar deze kan ook uit een andere branche komen. Het voordeel zit dan bijvoorbeeld in het distributienetwerk en niet zozeer in de klanten of producten van de verkopende partij. Voor de koper biedt de overname vaak de kans om te groeien. De koper verkrijgt door de overname bijvoorbeeld het klantenbestand met omzet en marktaandeel of het eerdergenoemde distributienetwerk wat kostenverlagend kan werken voor de bestaande business. De mogelijke synergievoordelen zijn legio:

• Realiseren van grotere inkoopvolumes
• Doorgroeien in de bedrijfskolom
• Vergroten van het producten assortiment
• Synergie in overheadkosten zoals hoofdkantoor of fysieke locaties
• Betere bezettingsgraad van eigen productie
• Inkopen in nieuwe markt met bestaande klanten

De synergie kan dus zitten in hogere omzetten of lagere kosten, per saldo dus een hogere cashflow. Voordeel van een strategische koper is dat hij zelf al een bestaande cashflow heeft waaruit hij de overname kan financieren. De strategische koper kan vaak een hoger bedrag betalen dan een Management Buy In (MBI) of een Management Buy Out (MBO) kandidaat.

Management Buy In (MBO) en Management Buy Out (MBI)

Bij een MBO neemt een werknemer of meerdere medewerkers die een sleutelpositie bekleden het bedrijf of een deel van het bedrijf over. Het kan gaan om een aandelentransactie of een activa/passiva transactie waarbij enkele onderdelen uit de onderneming worden gekocht.

Van een MBI is echter sprake als een bedrijf wordt verkocht aan een of meerdere personen van buiten het bedrijf. Een MBI heeft overeenkomsten met een strategische koper maar de eerdergenoemde synergievoordelen zijn niet aan de orde.

In het algemeen wordt een MBI als meer risicovol gezien omdat het MBI team zich nog niet bewezen heeft. Bij een MBO hebben de kopers al kennis van de markt, klanten en de medewerkers. Aan de andere kant kan een nieuw management vaak weer nieuwe en verfrissende ideeën inbrengen en kan ze het risico beperken door het zittende management mee te nemen in de overname.

Financieringsvormen

 
Factoring

Wat is factoring?

Het is een vorm van debiteurenfinanciering en een manier om geld eerder te ontvangen dan te wachten op betalingen door debiteuren. De onderneming verkoopt of verpandt facturen aan een factormaatschappij. Wanneer de ondernemer de facturen verkoopt/verpandt, neemt de factormaatschappij vaak de afhandeling van deze facturen over. De onderneming profiteert, omdat de factormaatschappij een bepaald percentage van het factuurbedrag direct uitbetaald en het debiteurenrisico overneemt. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de inkopen van het bedrijf. Een factormaatschappij financiert veelal tussen de 70-90% van de vorderingen voor waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert. De klant van de onderneming hoeft niet in elk geval te weten dat de onderneming vorderingen verkoopt/verpandt hoeft.

Voor wie is het interessant?

Factoring is met name interessant voor bedrijven waar debiteuren en voorraad de belangrijkste activa zijn en voor bedrijven die:
• snel groeien
• door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden realiseren
• fabrikanten met voorraden
• sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties

Voor welke branches?

Factoring is voor een groot aantal branches interessant maar met name voor groothandel, industrie van standaard producten, transport en logistiek en zakelijke dienstverlening. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen.